PC부품
CPU / RAM
메인보드 / VGA
HDD / ODD
파워 / 케이스
마우스 / 키보드
모니터
세트피씨
멀티미디어/네트워크
공유기
뉴젠테크
소모품/SW
잘만쿨러
토너
영업시간 10:30 ~ 18:30까지
휴 무 일 법정공휴일(일요일)
전화문의 010-8972-9379
은   행 신한은행
계   좌 110474117707
예금주 임기성
PC부품 > HDD
    HDD    PC용 | 노트북용

 HDD 총 128개의 상품이 준비되었습니다.
   


PNY 2.5 변환 SSD 가이드
1,500원
트랜센드 3.5 변환 가이드
400원
Seagate BarraCuda 7200.9 SATA2/720...
50,000원
Seagate BarraCuda 7200.10 SATA2 /7...
60,000원
Seagate BarraCuda 7200.10 EIDE/720...
75,000원
Seagate BarraCuda 7200.12 SATA2/72...
58,000원
Seagate BarraCuda 7200.12 7200/8M ...
77,660원
Seagate BarraCuda 7200.7 EIDE/7200...
65,000원
Seagate BarraCuda 7200.8 EIDE/7200...
80,000원
Seagate BarraCuda 7200.7 EIDE/7200...
55,000원
Seagate BarraCuda 7200.9 SATA2/720...
40,000원
Seagate BarraCuda 7200.9 EIDE/7200...
60,000원
Seagate BarraCuda 7200.10 EIDE/720...
100,000원
Seagate BarraCuda 7200.9 EIDE/7200...
42,000원
Seagate BarraCuda 7200.9 EIDE/7200...
90,000원
Seagate BarraCuda 7200.10 EIDE/720...
45,000원
Seagate BarraCuda 7200.11 SATA2/72...
41,000원
Seagate BarraCuda 7200.11 SATA2/72...
60,000원
Seagate BarraCuda 7200.11 SATA2/72...
100,000원
Seagate BarraCuda 7200.10 EIDE/720...
75,000원
    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
이용약관 | 회사소개 | 개인정보처리방침 | 쇼핑몰 이용가이드
(주) 마스미디어는 공정거래위원회에서 심의한 표준약관을 사용합니다.
주소 : 서울특별시 용산구 한강로2가 15-14 선인상가 21동2층2214호
사업자 등록번호: 106-86-85150    대표자 : 임기성
고객센터: 010-8972-9379    팩스 : 02-6733-7381    개인정보관리자 : 임기성
상호 : (주) 마스미디어    통신판매신고번호 : 제 용산 06676호  
E-mail : whitegiraffe@hanmail.net 호스팅 업체 : 주식회사 커넥트웨이브